V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na Tridsiatešieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 28. apríla 2022 o 9:00 hod. (štvrtok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Voľba hlavného kontrolóra Obce Klokočov
6. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Klokočov
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o organizácii miestneho referenda v obci Klokočov
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia pravidlá na udržanie čistoty v obci o ochrane verejnej zelene v obci Klokočov
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov verejných priestranstiev
12. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
13. Správa kontrolórky obce - Kontrola plnenia uznesení za rok 2021, uznesenia, ktoré neboli realizované
14. Správa kontrolórky obce - Kontrola vybavených sťažností a petícií za rok 2021
15. Správa o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická energia, nájomné na kúrení k 31.12.2021
16. Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa MŠ Klokočov č. 976
17. Zriadenie škodovej komisie obce Klokočov – schválenie
18. a/ Informácie o kúpe osobného motorového vozidla do obce
b/ Schválenie finančných prostriedkov na kúpu garáže pre osobné motorové vozidlo
19. Podmienky kúpy traktorbagra
20. Použitie finančných prostriedkov z výrubu stromov na výrobu drevenej zástavky pri Motelu Klokočovan
21. Nákup kamerového systému na námestie OÚ Klokočov
22. Informácia k odpadovej problematike v lokalite Biely Kríž
23. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve medzi obcou Klokočov a Spoločenstvom bývalých urbarialistov Turzovka
24. Schválenie platu starostu obce z dôvodu zvýšenia priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR v r. 2022
25. Rôzne
a) Žiadosť firmy Profistavmat s.r.o. Pezinok o súhlasné stanovisko k ohláseniu drobnej stavby
b) Žiadosť obyvateľov časti obce Hrubý Buk o zavedenie verejného osvetlenia
26. Diskusia
27. Záver

Jana Foldinová 
starostka obce