V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na Tridsiatepiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 4. marca 2022 o 9:00 hod. (piatok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
6. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce Klokočov – Správa o hospodárení k 31.12.2021
7. Fond prevádzky, údržby a opráva – stav k 31.12.2021
Rezervný fond obce – stav k 31.12.2021
8. Informácie k nákupu obecnej techniky – traktorbager
9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
10. Schválenie dátumu voľby kontrolóra, schválenie podmienok voľby kontrolóra, spôsob voľby
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Klokočov č. 1/2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ Klokočov - schválenie
12. Schválenie vypracovania znaleckého posudku na stanovenie hodnoty kotla Biomasa za účelom zaradenia kotla do majetku obce Klokočov
13. Dohoda o skončení zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku zo dňa 20.03.2012 a schválenie Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku nadobudnutého na základe projektu „Přezhraniční spolupráce v regiónu Frýdlantsko – Horné Kysuce“
14. Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2021
15. Správa kontrolórky obce o výsledku následnej kontroly na základe plánu kontrolnej činnosti
16. Schválenie priameho prenájmu obecných pozemkov p. M. Škorníkovi, Klokočov
17. Správa o činnosti kultúrneho strediska a obecnej knižnice za rok 2021
18. Rôzne
a) Žiadosť firmy Profistavmat s.r.o. Pezinok o súhlasné stanovisko k ohláseniu drobnej stavby
b) Informácie Spoločenstva bývalých urbarialistov, Turzovka k nájomnej zmluve pozemkov pod cintorín Kršeľ
c) Informácie k Miestnej akčnej skupine Krajšie Kysuce – projekt Multifunkčného ihriska Klokočov – Hlavice
d) Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2022 – Základná organizácia Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Vysoká nad Kysucou
19. Diskusia
20. Záver

Jana Foldinová 
starostka obce