pdfOkresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor - vyjadrenie sa k podkladom   116.4 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 01.02.2022