pdfStuchlíková - rozhodnutie o umiestnení stavby - rodinný dom   295.83 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 20.01.2022