pdfMONDEZ, s.r.o. - oznámenie o začatí územného konanie - výzva na uplatnenie námietok   124.31 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 10.12.2021