pdfHorník a Horníková Staníková - začatie konanie o zmene stavby pred jej dokončením   95.81 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 19.11.2021