pdfSheMa - oznámenie o začatí konania   133.31 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 29.09.2021