pdfStrížovci - rodinný dom - oznámenie o začatí územného a stavebného konania   106.98 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 16.07.2021