V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na dvadsiatešieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2021 o  09:00 hod. (štvrtok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
6. Správa o hospodárení ZŠ, MŠ, CVČ Klokočov za rok 2020
7. Záverečný účet Obce Klokočov a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Klokočov za rok 2020
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Klokočov za rok 2020
9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
10. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce Klokočov – Správa o hospodárení k 31.03.2021
11. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2021 – 2027
12. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Klokočov k 31.12.2020
13. Správa kontrolórky obce Klokočov z vykonanej kontroly došlých faktúr za I. štvrťrok 2021
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021
15. Správa o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická energia, nájomné na kúrení k 30.04.2021
16. Voľba prísediacich Okresného súdu na funkčné obdobie v rokoch 2022 až 2025
17. Schválenie odpredaja pozemku EKN 25411/161 – p. Brezina P., bytom Vrchpredmier
18. Schválenie odpredaja pozemkov – Hrtus P. s manželkou, bytom Kornica
19. Výročná správa a účtovná závierka Združenia TKO Semeteš n.o. za rok 2020
20. Nákup obecného osobného motorového vozidla – schválenie
21. Nákup obecnej techniky – traktor – bager - schválenie
22. Prepojenie čerpacej stanice s vodárňou vo Vrchpredmieri káblom N2 FAX 4x16mm
23. a/ Rozšírenie obecného rozhlasu v časti obce Klokočov – Hrubý Buk - schválenie
b/ Doplnenie obecného rozhlasu v časti obce Klokočov – Podjavorová – schválenie
24. Rôzne
a/ Oznámenie o počte zapísaných detí do MŠ v školskom roku 2021/2022
b/ Žiadosť o preloženie prípojky vodovodného potrubia - informácia
25. Diskusia
26. Záver

Jana Foldinová 
starostka obce