V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na dvadsiatepiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 06. mája 2021 o  09:00 hod. (štvrtok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
6. Kontrola plnenia uznesení za rok 2020
7. Kontrola vybavených sťažností a petícií za rok 2020
8. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019
9. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce Klokočov – Správa o hospodárení k 31.12.2020
10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – Návrh
11. Správa o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická energia, nájomné na kúrení k 31.12.2020
12. Žiadosť o prevod vlastníctva obecného pozemku – P. Brezina, bytom Klokočov - Vrchpredmier
13. Žiadosť o prevod vlastníctva obecného majetku – pozemku – p. P. Brezina, bytom Klokočov - Vrchpredmier
14. Žiadosť o odkúpenie pozemku – P. Hrtús s manželkou, bytom Klokočov
15. Schválenie ceny pozemkov vo vlastníctve Obce Klokočov k odpredaju žiadateľov
16. Nájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom zriadenia kaderníctva žiadateľovi Miroslava Bebčáková – Kaderníctvo Mirka, Klokočov
17. Nájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa na účely garáže a skladových priestorov nachádzajúce sa na prízemí stavby č. s. 1083 Klokočov, Hlavice žiadateľovi Ekolstav s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí
18. Schválenie predaja nákladného vozidla TATRA T 815 p. Jaššákovi, bytom Rabča
19. Návrh na zrušenie uznesenia č. 409/2018 zo dňa 23.02.2018 časť C – zverejňovanie ponuky na prenájom nebytových priestorov formou priameho prenájmu v intervale 1 mesiaca
20. Nákup mulčovača za traktor - schválenie
21. Nákup obecnej techniky – traktor-bager - schválenie
22. Schválenie platu starostu obce z dôvodu zvýšenia priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR v r. 2021
23. Rôzne
a) Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rodinného domu v časti obce Riečky – p. Ševec Ľ., bytom Čadca
24. Diskusia
25. Záver

Jana Foldinová
starostka obce