Lehota na doručovanie cenových ponúk: do 09.04.2021 do 15.30 h.
Obec Klokočov zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu: nebytové priestory o výmere 59,86 m2 nachádzajúce sa na prízemí domu č. s. 1083, Klokočov, Hlavice na parcele CKN 6601/2 v k.ú. Klokočov, zapísané na liste vlastníctva č. 14460 za minimálnu cenu 540,72 Eur ročne, ktoré pozostávajú z:

• priestory skladu paliva o výmere 48,21 m2 na výrobné, dielenské, skladové účely a na účely garáží za minimálnu cenu 9,50 Eur / m2 ročne
• priestory kuriča o výmere 11,65 m2 za minimálnu cenu 7,10 Eur / m2 ročne
V cene prenájmu nie sú zahrnuté náklady na elektrinu, vykurovanie, odvádzanie odpadovej vody, čistenie žumpy, odvoz odpadu, vodné. Priestory sú určené na prenájom ako celok.
Doba nájmu: 1 rok