V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na dvadsiate štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 25. februára 2021 o 09:00 hod. (štvrtok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 – Návrh
7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
8. Správa kontrolórky obce o výsledku kontroly
9. Informácie o stave Fondu prevádzky, údržby a opráv k 31.12.2020 a Rezervného fondu obce Klokočov
10. Informácie k poskytnutej dotácii pre TJ Slovan Klokočov
11. Žiadosť o prevod vlastníctva obecného pozemku – P. Brezina, bytom Klokočov
12. Žiadosť o odkúpenie pozemku – P. Hrtús s manželkou, bytom Klokočov
13. Ponuka na odpredaj nákladného vozidla TATRA T 815 formou priameho predaja
14. Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok obce
15. Nájom sociálneho bytu v Klokočove č. s. 846 z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi J. Krišťákovi
16. Správa o činnosti kultúrneho strediska a obecnej knižnice za rok 2020
17. Rôzne
a/ Žiadosť p. R. Slezáka o rozšírenie verejného osvetlenia v miestnej časti Kornica
18. Diskusia
19. Záver

Jana Foldinová
starostka obce