pdfRozhodnutie o umiestnení stavby - 3897 - Korňa - Prepoj VN č.232    1446,045 kb

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 16.09.2020