V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na dvadsiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov dňa 11. septembra 2020 o 09:00 hod. (piatok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
6. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu Obce Klokočov,
Správa o hospodárení k 30.06.2020
7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 – Návrh
8. Konsolidovaná výročná správa obce Klokočov za rok 2019
9. Správa kontrolórky obce z následnej kontroly v kontrolovanom subjekte CVČ Klokočov
10. Správa o nedoplatkoch na elektrickej energii, na nájomnom a kúrení k 30.06.2020
11. Zámer odpredaja motorového vozidla značky Suzuki Grand Vitara
12. Zámer odpredaja nákladného vozidla Tatra T 815
13. Zámer prenájmu sociálneho bytu v Klokočove č. s. 846 z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi Jánovi Krišťákovi
14. Správa o nedoplatku za odber vody a prijatie opatrení na vykrytie straty z podnikateľskej činnosti - vodovod
15. Rôzne
a/ Žiadosť o opravu cestnej komunikácie v časti obce Bánske
b/ Žiadosť o opravu cestnej komunikácie v časti obce Riečky
c/ Zrušenie členstva vo fonde sociálnej pomoci pre občanov Klokočova
d/ Informácie o ukončení nájmu MUDr. Rudolf Michnica, ambulancia Klokočov
e/ Informácie k vyhlásenej mimoriadnej situácie v obci Klokočov
f/ Žiadosť o navýšenie rozpočtu a úpravu VZN o školských zariadeniach, na odstupné a odvody z odstupného v Materskej škole Klokočov
g/ Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe záhradného domčeka v časti obce Riečky E. Kováčiková, bytom Raková
16. Diskusia
17. Záver

Jana Foldinová
starostka obce