pdf Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - Novostavba rodinného domu - Blaha    322,853 kb

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 20.07.2020