V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na dvanáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov - dňa 26. júna 2020 o 09:00 hod. (piatok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
6. Správa o hospodárení ZŠ, MŠ, CVČ Klokočov za rok 2019
7. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu Obce Klokočov – Správa o hospodárení k 31.12.2019
8.
a/ Fond prevádzky, údržby a opráv – stav k 31.12.2019 – informácie k stave účtu
b/ Rezervný fond obce – stav k 31.12.2019 – informácie k stave účtu
9. Záverečný účet obce za rok 2019, ktorého prílohou je Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Klokočov za rok 2019
10. Stanovisko kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2019
11. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
12. Kontrola plnenia uznesení za r. 2019, uznesenia, ktoré neboli realizované – predkladá hlavná kontrolórka obce Klokočov
13. Kontrola vybavených sťažností a petícií za rok 2019 – predkladá hlavná kontrolórka obce Klokočov
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2020
15. Správa z vykonanej kontroly MŠ Klokočov
16. Správa z vykonanej kontroly ŠKD Klokočov
17. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Klokočov k 31.12.2019
18. Návrh cenníka poplatkov a služieb Prevádzkového poriadku cintorínov v Klokočove
19. Schválenie podmienok výberového konania na pozíciu riaditeľa CVČ Klokočov
20. Správa o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická energia, nájomné na kúrení k 30.04.2020
21. Správa o činnosti DHZO a DHZ Klokočov za rok 2019
22. Správa o činnosti kultúrneho strediska a obecnej knižnice za rok 2019
23. Zámer odpredaja motorového vozidla značky Suzuki Grand Vitara
24. Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov – návrh
25. Schválenie podmienok II. kola obchodnej verejnej súťaže – predaj bytu č. 3 a nebytového priestoru v dome č. s. 1083 v Klokočove, Hlavice s príslušenstvom a pomernej časti na pozemku CKN 6601/2 k nim prislúchajúcej
26. BIOMASA združenie právnických osôb v likvidácii – podanie informácie
27. Informácie k Správe o hospodárení TKO Semeteš, n.o.
28. Oznámenie o počte detí v MŠ Klokočov zapísaných pre šk.rok 2020/2021
29. Žiadosť o súhlasné stanovisko k osadeniu informačnej tabule – Obec Dohňany
30. Žiadosť o súhlasné stanovisko obecného zastupiteľstva s výstavbou rodinného domu – Ján Čišecký, bytom Staškov
31. Žiadosť o udelenie súhlasu a vydanie vyjadrení, SYNO TIP a.s., Továrenska štvrť 24, 059 54 Poprad
32. Žiadosť o udelenie súhlasu na predaj žrebov v priestoroch maloobchodnej prevádzky potravín Klokočov 962
33. Žiadosť o povolenie – Ján Furdan, bytom Klokočov
34.
a/ Zrušenie uznesenia č. 228/2020 zo dňa 24.04.2020
b/ Zriadenie účtu starostky obce na sociálnu pomoc občanom
35. Schválenie platu starostu obce z dôvodu zvýšenia priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR v r. 2019
36. Rôzne
a/ Žiadosť o opravu cestnej komunikácie – žiadosť od obyvateľov časti obce Klokočov – Kornica, stará cesta
b/ Žiadosť o opravu prístupovej cesty – žiadosť od obyvateľov časti obce Hlavice Gaľus
c/ Odsúhlasenie kratšej doby zverejňovania zvukových nahrávok na obecnú stránku Klokočov
37. Diskusia
38. Záver

Jana Foldinová
starostka obce