pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - podmienky prevádzok   150,045 kb

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020.