pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška   110,465 kb

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 20. mája 2020.