pdf Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - Stavebné úpravy rodinného domu - Grešáková    187,157 kb
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 04.05.2020