Na základe "Usmernenia," obec vykoná overovanie podpisov a listín v nevyhnutných prípadoch a na základe dohodnutého termínu.