pdf

187,929 kb
Programový rozpočet obce Klokočov na roky 2019-2021
Programový rozpočet obce je navrhnutý ako vyrovnaný
V Klokočove dňa 14.12.2018 schválené na OZ, uznesením č. 25/2018