pdf

128,893 kb
NÁVRH - Programový rozpočet obce Klokočov na roky 2019-2021
Návrh vyvesený na úradnej tabuli Obce Klokočov: 28.11.2018