pdf

114,450 kb 
MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
OBCE KLOKOČOV - Správa o hospodárení k 30.06.2018
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 13.9.2018