pdf

83,917 kb  
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením -
výzva na uplatnenie námietok a pripomienok
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 20.07.2018