pdf

150,403 kb 
Programový rozpočet obce Klokočov na roky 2018 - 2020
Schválené na OZ č. 27/2017 dňa: 14.12.2017 uznesením č. 357/2017