pdf

131,868 kb
Záverečný účet Obce Klokočov a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Záverečný účet schválený na OZ dňa 30.6.2017 uznesením č.277/2017
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 15.07.2017