V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na 22. zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2017 o 9:00 hod. (piatok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:


1.
    Otvorenie zasadnutia
2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.    Voľba návrhovej komisie
4.    Schválenie programu rokovania
5.    Správa o plnení uznesení z posledného  zastupiteľstva
6.    Stanovisko hlavného kontrolóra  obce k záverečnému účtu obce za rok 2016
7.    Správa audítora  k záverečnému účtu za rok 2016
a)    Výročná správa obce Klokočov za rok 2016
b)    Konsolidovaná výročná správa Obce Klokočov za rok 2016
8.    Záverečný účet obce za rok 2016
b) Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Klokočov za rok 2016
9.    Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
10.    Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Klokočov k 31.12.2016
11.    Správa o nedoplatkoch na DZN, na komunálnom odpade, vodné, stočné, elektrická energia, nájomné na kúrení k 31.12.2016
12.    Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2017
13.    Správa o hospodárení ZŠ, MŠ, CVČ Klokočov za rok  2016
14.
    Informácie k verejnému osvetleniu v obci Klokočov - Prezentácia
15.    Nájom nehnuteľnosti – nebytové priestory z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Lekáreň Paracelsus
16.    Schválenie člena vyraďovacej komisie
17.    Rôzne
a)    Odkúpenie (vysporiadanie) pozemkov podľa uznesenia 186/2016 zo dňa 26.08.2016 – Ing. V. Cisárik, bytom Žilina
b)    Schválenie odpredaja parciel – Brezina J. s manželkou Martinou,  bytom Klokočov
c)    Žiadosť o pridelenie plochy na vytvorenie nástenky – Poľovnícke združenie Klokočov
d)    Žiadosť o pridelenie miesta na informačnú tabuľu – Poľovnícke združenie Klokočov
e)    Oznámenie o počte detí v MŠ Klokočov zapísaných 2017/2018
18.    Diskusia
19.    Záver

Veronika Haferová
starostka obce