pdf

131,931 kb  
Návrh - Záverečný účet Obce Klokočov a rozpočtové hospodárenie
za rok 2016

pdf

70,298 kb
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu Obce Klokočov za rok 2016

Príloha k záverečnému účtu
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 12.06.2017