pdf

51,478 kb
Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017 hlavnej kontrolórky Obce Klokočov
Predkladá: Gulčíková Anna, hlavná kontrolórka obce Klokočov
Zverejnené na internetovej stránke obce Klokočov, dňa 25.10.2016