pdf

96,850 kb
NÁVRH - Záverečný účet Obce Klokočov a rozpočtové hospodárenie
za rok 2015
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 09.06.2016