pdf

111,659 kb
PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV na roky 2016 - 2018
Schválené na OZ dňa 24.3.2016 uznesením č. 153/2016.