Obecný úrad v Klokočove upozorňuje vlastníkov, ktorí nadobudli nehnuteľnosti na základe dedičských konaní, darovacích zmlúv a kúpnych zmlúv, aby do 31. januára 2016 podali daňové priznanie k nehnuteľnostiam a taktiež noví držitelia preukazov ZŤP a ZŤPS musia doložiť kópie týchto preukazov k zníženiu dane z nehnuteľnosti na rok 2016.


Taktiež upozorňujeme občanov, že do 31.januára 2016 je potrebné doložiť žiadosti a potrebné doklady k zníženiu miestneho poplatku za komunálny odpad podľa § 29 platného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO    
/potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní, pri prechodnom pobyte v inej obci: potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o zaplatení vyrubeného poplatku  v mieste kde sa zdržiava a býva,........./

Celé znenie schváleného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2016 sa nachádza na internetovej stránke obce www.klokocov.sk a na úradnej tabuli Obecného úradu Klokočov.