P O Z V Á N K A na tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov

V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 27. marca 2015  o 9:00 hod. (piatok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:
1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.    Voľba návrhovej komisie
4.    Schválenie programu rokovania
5.    Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
6.   
a) Rozpočet obce na rok 2015
b) Rozpočet ZŠ Klokočov na rok 2015
c) Rozpočet MŠ Klokočov na rok 2015
d) Rozpočet CVČ Klokočov na rok 2015
e) VZN o školských zariadeniach o financovaní školských zariadení
7.    Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
8.    Správa o výsledku vykonaných kontrol
9.    Správa o činnosti DHZ  
10.  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Klokočov a s majetkom štátu, ktorý obec užíva – zmena a doplnenie ustanovenia v § 6 bod 3 – Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce
11.  Sadzobník manipulačných poplatkov vyberaných Obcou Klokočov
12.  Štatút obce Klokočov – návrh
13.  Rokovací poriadok obce Klokočov – návrh
14.  Kaderníctvo v budove OÚ Klokočov č. s. 962 - schválenie prenájmu
15.  Žiadosť o predĺženie prevádzkovej doby v ŠKD pri ZŠ Klokočov
16.  Všeobecné záväzné nariadenie č.   /2015 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Klokočov – schválenie
17.  Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Zabezpečenie cintorínskych služieb v Obci Klokočov" - schválenie podmienok
18.  Čiastková správa o inventarizácii majetku Obce Klokočov k 15.12.2014 a k 31.12.2014
19.  Byt č. 3 v dome č. s. 1083, Klokočov, Hlavice - schválenie zámeru a vyhlásenia verejnej ponuky na priamy prenájom
20.  Petra Novotná, bytom 6 května 51, Frenštát pod Radhoštěm, ČR – Žiadosť o súhlasne stanovisko k výstavbe – Stavba pre individuálnu rekreáciu (rekreačná chata)
21.  Ing. Mária Jarošová, bytom Gaštanová 3086/37, Žilina – Žiadosť o súhlasne stanovisko k výstavbe rekreačného domčeka
22.  Schválenie odpisu vody 2x ročne
23.  Rôzne
24.  Diskusia
25.  Záver

Veronika Haferová
starostka obce