V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na Prvé zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2014 o 10:00 hod. (pondelok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

1. a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie).
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
f) Príhovor novozvoleného starostu.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
5. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
7. Určenie platu starostu obce.
8. Rôzne
a) VZN obce č.    /2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov – Návrh
b) VZN č.     /2015 o financovaní MŠ a školských zariadení na území obce v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov
c) Schválenie Prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Klokočov – Sadzobník prenájmu nebytových priestorov bez zvyšovania miery inflácie platný od 01.01.2015
d) Schválenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2014
9. Diskusia
10. Záver

Ľuboš Stríž
starosta obce