V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2014 o 09:00 hod. (piatok) v Zasadačke Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Správa o plnení uznesení z 24. zasadnutia OZ
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2013
7. Záverečný účet obce za rok 2013 -správa o hospodárení obce za rok 2013
8. Správa o hospodárení ZŠ Klokočov za II. polrok 2013, MŠ
9. Správa o nedoplatkoch, elektrická energia, na nájom a kúrení k 30.04.2014
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2014
11. Voľba člena do komisie školstva, kultúry a športu  
12. Schválenie Spoločného programu odpadového hospodárstva do roku 2015
13. Schválenie platu starostu obce
14. Oznámenie o zmene fakturačného obdobia odpisu vody na 2x ročne – k 30.06. a k 31.10.
15. Vstup a zaradenie obce Klokočov do verejno – súkromného partnerstva Občianskeho združenia: Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce počas rokov 2013 – 2020.
16. Júlia Madajová, Bučovice – schválenie odpredaja podielov obce Klokočov
17. Varmus Radovan , Hrubý Buk 1100 – Žiadosť o odkúpenie parcely č. CKN 8169
18. Lukša Pavol, Čeladná – Žiadosť o odkúpenie podielov obce Klokočov
19. Ján Štefanka a manželka Terézia, Turzovka – Žiadosť o odkúpenie parciel CKN 9948 a CKN 9949
20. Ostatné
21. Diskusia
22. Záver


Ľuboš Stríž
starosta obce