Sample Image 
27,607 kb   
NÁVRH - Obec Klokočov-programový rozpočet na roky 2014-2016 - výdavky   

Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce: 21.2.2014