V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 25. októbra 2013 o 09:00 hod. (piatok) v Zasadačke Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:


1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5 . Správa o plnení uznesení z 19. zasadnutia OZ
6. Správa o činnosti:
a/ Materskej školy Klokočov

b/ Základná škola Klokočov

c/ CVČ Klokočov

7. Správa o činnosti kultúrneho strediska a Obecnej knižnice Klokočov
8. Štatút Obecnej knižnice v Klokočove
9. Novelizácia č. 6/2013 VZN č. 3/2012
10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2013

11. Odpredaj bytu vo vlastníctve obce v obytnom dome - súpisné č. 846

12. Ostatné

13. Diskusia
14. Záver

Ľuboš Stríž

starosta obce