Počet obyvateľov k 31.12.2012: 2 354 obyvateľov
Narodených:
14 detí
Zomrelých: 24 obyvateľov
Prihlásených na pobyt: 16 obyvateľov
Odhlásených z pobytu: 36 obyvateľov
Uzavretých manželstiev: 11 sobášov