Úradné oznamy

pdfOznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania - Novostavba rodinného domu - Cudrákovci - 05.08.2020 o 8.00 hod.   127,734 kb

 Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 05.08.2020 o 08.00 hod. na obecnom úrade v Klokočove.

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 07.07.2020

Vzhľadom na súčasnú nepriaznivú epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom pozitívnych prípadov na ochorenie COVID – 19 v okrese Čadca, pristupuje Obec Klokočov k vylúčeniu verejnosti z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Klokočov dňa 26.06.2020. Obec Klokočov sa opiera o odporúčanie príslušného regionálneho hygienika RÚVZ Čadca vydaného dňa 24.06.2020, ktorý poukazuje na závažnosť epidemiologickej situácie s cieľom ochrániť zdravie všetkých občanov v okrese Čadca.

V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na dvanáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov - dňa 26. júna 2020 o 09:00 hod. (piatok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom: