Úradné oznamy

V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na dvadsiatešieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2021 o  09:00 hod. (štvrtok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

pdfStavebné povolenie - Čišecký Ján a manželka - rodinný dom   362.75 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 21.05.2021