Úradné oznamy

Obecný úrad v Klokočove oznamuje občanom, že Obec Staškov má vypracovaný strategický dokument : „Zmeny a Doplnky č. 1 Územného plánu obce Staškov“.
Znenie oznámenia o strategickom dokumente je zverejnené na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemny-plan-obce-staskov .

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Čadca, odbor starostlivosti o ŽP do 15 dní od zverejnenia na stránke obce Klokočov. Konzultácie k strategickému dokumentu je možné uskutočniť na Okresnom úrade Čadca, odbor ŽP počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 041/4308751 alebo e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) .

Lehota na doručovanie cenových ponúk: do 15.03.2021 do 14.00 h (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky)

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 409/2018 zo dňa 23.02.2018 Obec Klokočov zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu -

Nebytové priestory: miestnosť o výmere 23,89 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí stavby č. s. 962 – miestnosti s bočným vchodom do budovy Obecného úradu v Klokočove na parcele CKN 2383/1 v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca, zapísanej na liste vlastníctva č. 1876 za účelom:
1. poskytovania obchodných, reprezentačných, školských, zdravotníckych, kancelárskych služieb za minimálnu cenu 10,00 Eur / m2 ročne
2. na výrobné, dielenské, skladové účely za minimálnu cenu 9,50 Eur / m2 ročne
3. na spoločenské a kultúrne účely za minimálnu cenu 9,00 Eur / m2 ročne