Úradné oznamy

Obecný úrad v Klokočove oznamuje, že dňom 06.04.2020 bude pre potreby občanov OÚ v Klokočove otvorený v čase od 7:30 – 11:00 hod. Občania budú vybavení v kancelárii prvého kontaktu - u okna v podateľni OÚ Klokočov. Podľa potreby Vám bude privolaný pracovník z jednotlivého úseku /podľa Vašej potreby/ alebo sa môžete dohodnúť priamo s pracovníkom telefonicky na čísle:

  • kancelária prvého kontaktu - 041/ 4358 110 kl. 11
  • úsek daní a pozemkov, stavebný úsek – 041/4358 110 kl. 17
  • úsek odpadového hospodárstva  – 041/ 4358 110 kl. 16
  • matrika – 041/4358 110 kl. 13
  • cintorínske služby, nájomné byty – 041/4358 110 kl. 14

V prípade potreby, žetóny na popolnice si môžete prísť vyzdvihnúť do okienka podateľne OÚ Klokočov v čase od 7:30 – 11:00 hod. Zároveň si môžete vyzdvihnúť aj Rozhodnutia za komunálny odpad a dane z nehnuteľností.

V prípade realizácie platieb pre OÚ Klokočov /dane, odpady, nájomné, voda/ prosíme občanov, ktorí majú možnosť, aby uprednostnili realizáciu platieb bankovým prevodom. Kto nemá možnosť platiť bankovým prevodom, môže zaplatiť poštovou poukážkou alebo do podateľne OÚ Klokočov. Ďakujeme za pochopenie.

Lehota na doručovanie cenových ponúk: do 15.04.2020 do 14.00 h (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky)

 

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 409/2018 zo dňa 23.02.2018 Obec Klokočov zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu -

Nebytové priestory: miestnosť o výmere 23,89 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí stavby č. s. 962 – miestnosti s bočným vchodom do budovy Obecného úradu v Klokočove na parcele CKN 2383/1 v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca, zapísanej na liste vlastníctva č. 1876 za účelom:
1. poskytovania obchodných, reprezentačných, školských, zdravotníckych, kancelárskych služieb za minimálnu cenu 10,00 Eur / m2 ročne
2. na výrobné, dielenské, skladové účely za minimálnu cenu 9,50 Eur / m2 ročne
3. na spoločenské a kultúrne účely za minimálnu cenu 9,00 Eur / m2 ročne