Úradné oznamy

pdfRozhodnutie o umiestnení stavby - 3897 - Korňa - Prepoj VN č.232    1446,045 kb

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 16.09.2020

V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na dvadsiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov dňa 11. septembra 2020 o 09:00 hod. (piatok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

Obec Klokočov oznamuje občanom, že v rámci zberu separovanej zložky komunálneho odpadu – PAPIER, bude obyvateľom Obce Klokočov umožnené využiť akciu „Výmenný spôsob zberu papiera“, kde im bude papier, pevne poviazaný v balíčkoch, na mieste odvážený a vymenený za hygienické potreby (toaletný papier, hygienické vreckovky, kuchynské utierky...).
Papier je potrebné zviazať. Balíky nesmú obsahovať kartón a lepenku, inak vykupovač nemusí papier prevziať!!!
Výmenný výkup papiera sa uskutoční v sobotu 05.09.2020
Biela dodávka pôjde na nasledovné zberné miesta:

pdfStavebné povolenie - Rodinné domy Klokočov-Hlavice - Royal Office s.r.o.   422,412 kb

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 02.09.2020