Úradné dokumenty

pdf Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov 90.03 KB

Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov schválilo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove dňa 06.05. 2021 uznesením č. 353/2021.

Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Ostatné ustanovenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ostávajú nezmenené.

Zverejnené dňa: 12.05.2021

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov

pdfRozpočtové opatrenie č. 2/2021 800.98 KB

Schválené na OZ č. 25 dňa: 6.5.2021
Vyvesené na úradnej tabuli: 10.5.2021