Úradné dokumenty

Oznámenie o majetkovom priznaní starostu obce Klokočov v zmysle čl. 7 ods. 7 ústavného zákona č. 357 z roku 2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

pdfOznámenie o majetkovom priznaní starostu obce Klokočov za rok 2018    3025,374 kb

 

pdfOznámenie o majetkovom priznaní starostu obce Klokočov za rok 2019    3046,759 kb

pdf  Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov   37,101 kb

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov schválilo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove dňa 12.12.2019 uznesením č. 209/2019

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov nadobúda účinnosť dňom schválenia

Ostatné ustanovenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov ostávajú nezmenené

Zverejnené dňa: 13.12.2019

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov

pdfPríloha č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov - Prenájom majetku obce 32.3 KB

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 160/2019 zo dňa 13.09.2019

pdf

186,816 kb 
Záverečný účet Obce Klokočov a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Záverečný účet schválený na OZ dňa: 28.06.2019 uznesením č. 123/2019