Úradné dokumenty

Sample Image
101,747 kb  
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Klokočov
Tieto zásady  schválilo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove dňa 25.09.2015 uznesením č. 105/2015.
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.09.2015.
Sample Image
94,814 kb  
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Klokočove

Rokovací poriadok OZ v Klokočove bol schválený OZ v Klokočove dňa 29.05.2015 uznesením č. 75/2015.
Rokovací poriadok OZ v Klokočove nadobúda účinnosť dňom schválenia.
Sample Image
122,498 kb   
Štatút obce Klokočov

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove schválilo tento štatút obce na svojom zasadnutí dňa 29. mája 2015 uznesením č. 74/2015 a týmto dňom nadobúda účinnosť.