pdf NÁVRH - Záverečný účet Obce Klokočov a rozpočtové hospodárenie za rok 2021  223.2 KB

Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa: 01.06.2022