pdf NÁVRH - Záverečný účet Obce Klokočov a rozpočtové hospodárenie za rok 2020  236.64 KB

Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa: 08.06.2021