pdf Záverečný účet Obce Klokočov a rozpočtové hospodárenie za rok 2019    135,405 kb

Záverečný účet schválený na OZ dňa: 26.06.2020 uznesením č. 235/2020