pdfSchválený programový rozpočet obce Klokočov na roky 2020-22    122,032 kb

 

V Klokočove dňa: 24.04.2020 schválené na OZ uznesením č. 219/2020
Schválený rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa:05.05.2020