pdf

186,816 kb 
Záverečný účet Obce Klokočov a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Záverečný účet schválený na OZ dňa: 28.06.2019 uznesením č. 123/2019