Sample Image
122,498 kb   
Štatút obce Klokočov

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove schválilo tento štatút obce na svojom zasadnutí dňa 29. mája 2015 uznesením č. 74/2015 a týmto dňom nadobúda účinnosť.