Úradné dokumenty

pdfDodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov – Prípady hodné osobitného zreteľa     41,683 kb

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov schválilo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove dňa 26.06.2020 uznesením č. 250/2020.

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov nadobúda účinnosť dňom schválenia.

 

pdf Rozpočtové opatrenie 1/2020    1141,632 kb

pdf Záverečný účet Obce Klokočov a rozpočtové hospodárenie za rok 2019    135,405 kb

Záverečný účet schválený na OZ dňa: 26.06.2020 uznesením č. 235/2020

pdfSchválený programový rozpočet obce Klokočov na roky 2020-22    122,032 kb

 

V Klokočove dňa: 24.04.2020 schválené na OZ uznesením č. 219/2020
Schválený rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa:05.05.2020