Úradné dokumenty

pdfRozpočtové opatrenie č.2/2020     1458,688 kb

pdfDodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov – Prípady hodné osobitného zreteľa     41,683 kb

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov schválilo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove dňa 26.06.2020 uznesením č. 250/2020.

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov nadobúda účinnosť dňom schválenia.