Úradné dokumenty

pdf  Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov   37,101 kb

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov schválilo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove dňa 12.12.2019 uznesením č. 209/2019

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov nadobúda účinnosť dňom schválenia

Ostatné ustanovenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov ostávajú nezmenené

Zverejnené dňa: 13.12.2019

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov

pdfPríloha č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov - Prenájom majetku obce 32.3 KB

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 160/2019 zo dňa 13.09.2019

pdf

186,816 kb 
Záverečný účet Obce Klokočov a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Záverečný účet schválený na OZ dňa: 28.06.2019 uznesením č. 123/2019