Úradné dokumenty

pdfMonitorovacia správa 4. Q 2022 236.49 KB

Správa o hospodárení k 31.12.2022

pdfSchválený rozpočet obce Klokočov 2023 - 2025    187.26 KB

V Klokočove dňa: 09.03.2023 schválené na OZ uznesením č.45/2023
Schválený rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa: 17.3.2023

pdfPoverenie zástupca starostu obce 154.76 KB