Návrhy VZN obce

pdfNÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach na území Obce Klokočov na rok 2023    177.57 KB

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Klokočov: 21.11.2022
Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 21.11.2022
Začiatok lehoty na pripomienkovanie: 21.11.2022
Ukončenie pripomienkového konania: 6.12.2022

pdfNÁVRH - VZN č. 4/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb    138.19 KB

Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 12.04.2022
Ukončenie pripomienkového konania: 21.04.2022

pdfNÁVRH - VZN č. 3/2022 o organizácii miestneho referenda v obci KLOKOČOV    134.75 KB

Zverejnený na webovej stránke Obce Klokočov: 12.04.2022
Ukončenie pripomienkového konania: 21.04.2022